Pavel Netušil

Kreacionismus vs. Darwinismus

Tento článek si neklade za cíl jakkoli polemizovat s vírou či jakýmkoli náboženstvím; víra je záležitost filosofická a je soukromou věcí každého jednotlivce. Pokud se však víra v Boha (konstruktéra, designéra...) vymkne filosofické podstatě a začne s představou své "univerzální pravdy" fušovat do vědeckých teorií a říkat, že s existencí evoluce nelze souhlasit, v ten okamžik se dostáváme do situace, kdy už je nutné razantně říci DOST. Víra samotná darwinismu problém nečiní - ostatně mnozí jeho zastánci jsou věřící křesťané, kteří se ke své víře zpravidla dopracovali přes pokoru před neuvěřitelnou krásou, rozmanitostí, bohatostí a složitostí přírody. Kreacionisté často zastávají názor, že zastánci evoluce bezuzdně lpějí na Oparinově představě vývoje živé hmoty z neživé - avšak darwinismus řeší vývoj života na naší planetě, nikoli jeho vznik.

Seriózní vědecká diskuse o existenci evoluce a platnosti Darwinovy teorie skončila před 100 lety a ve svém projevu v roce 1996 uznal Darwinovu teorii za "více než jen hypotézu" hodnou studia i Jan Pavel II. Přesto je fakt evoluce uznáván mezi lidmi omezeně (podle průzkumu Gallupova ústavu v roce 1991 47% respondentů v USA věřilo, že Bůh stvořil Zemi v posledních 10 000 letech) (1). Evropa je na tom naštěstí podstatně lépe, podle průzkumu v katolickém Polsku je s evolucí smířeno 75 % Poláků (2). Čím dále se dostává evoluční biologie a čím pevnější má základy, tím složitější je pozice kreacionistů. Zaujímají k evoluční teorii různá stanoviska - od popírání přes ignorování až po skrytou či otevřenou toleranci. 

S kreacionismem mám bohaté osobní zkušenosti - na kolejích jsem bydlel s věřícími, navštěvoval jsem "křesťanské skupinky" (s velmi poučnými hádkami katolíků s protestanty), aktivně věřící lidi najdete mezi mými nejbližšími přáteli - včetně zarytých kreacionistů. I v době pedagogické praxe jsem se účastnil křesťanských víkendů ve Slezských Beskydech, navštěvoval jsem kreacionistické přednášky v Ostravě (VŠB, křesťanská misie v Mar. horách, přednášky ostravsko-opavské dieceze) a sleduji výplody kreacionistů na internetu. Na základě těchto zkušeností jsem si dovolil sepsat článek o kreacionistech, ve kterém je rozděluji podle jejich přístupu k evoluční teorii.

 

Pro lepší orientaci si kreacionisty lze rozdělit do čtyřech úrovní:

Level 1) Biblický kreacionista
Velmi těžký případ. Jeho hlavním argumentem je bible a vše, co z ní podle něj vyplývá, musí být a priori pravda. Vědu neuznává, protože v Bibli není dostatečně zmiňována. Žena vznikla z Adamova žebra, proto mají muži o jedno žebro méně než ženy. To, že mají muži i ženy stejný počet žeber, vám prostě nebude věřit. O zjevných pravdách souvisejících s evolucí jej nepřesvědčíte, u mnoha jedinců byste měli problém i s tvrzením, že se jejich tělo skládá z buněk. Když jej přece jen zaženete do úzkých, odvolá se na Bibli, Boha nebo faráře (případně jejich kombinaci) a neustoupí ani o píď. Pro diskuzi nevhodný.

Level 2)  Zpozdilý kreacionista
Má primitivní znalosti o evoluční biologii a je schopen přinášet argumenty proti ní - většinou na úrovni poloviny minulého století. Oblíbeným zaklínadlem jsou fráze "chybějící mezičlánek" a "víra v evoluci". Evoluční teorii pokládá za druh náboženství. Pro diskuzi s ním je nutné umět reagovat na nejběžnější antievoluční námitky, např.:

a další dezinterpretace či nepravdy. Zpravidla je ochoten vás poslouchat, takže se může rozvinout ohnivá debata. Dokonce je možné, že tato debata bude pro jednu či obě strany přínosná.
Jako příklad mohu uvést článek Vladislava Běhala, kde by i průměrně inteligentní středoškolák měl být schopen sám nebo s pomocí internetu uvést protiargumenty.

Level 3) Vzdělaný umírněný kreacionista
Sem patří značná část vysokoškolsky vzdělaných kreacionistů a teologů. Vycházejí z vlastního poznání nebo z encyklik papežů druhé poloviny minulého století.

Podle Pia XII. jsou věda a náboženství sestry, různé způsoby vyjádření „Boží přesnosti“, a není tedy možné je stavět dlouhodobě proti sobě. Ve své encyklice Humani generis (1950), která je považována z teologického hlediska za jednu z nejdůležitějších jeho pontifikátu, se vyrovnává s novými směry v teologii a filosofii a s evoluční teorií. V případě evoluční teorie objasňuje nauku katolické církve o stvoření člověka tak, že Bůh stvořil a vdechl člověku duši a že tedy tato hypotéza není v rozporu s katolickou naukou, pokud popisuje pouze proces stvoření těla a neimplikuje nepřijatelné filosofické interpretace, a může být v této podobě vyučována. (4)

Diskutovat se s těmito kreacionisty dá velmi dobře, hádat však už nikoli - de facto není o čem, budou se všemožně bránit tomu, aby se stavěli proti vědeckým poznatkům.

Specifickým podtypem vzdělaného kreacionisty je kreacionistický evoluční biolog - darwinista, který věří, že vývoj nesměřoval k člověku náhodně; život a možná i člověk sám je na Zemi proto, že zde prostě měl být. Jak nazveme onen fenomén spouštějící a možná dosud ovlivňující evoluci je lhostejné - tak či tak je to kreacionistický prvek implementovaný do darwinismu. Není v tom problém.

Level 4) Vzdělaný oportunistický kreacionista

Nejtěžší případ ze všech, protože studoval evoluční teorii s klapkami na očích a s velkou nedůvěrou. Může se stát, že dopadne jako jezuita P. Teilhard de Chardin (dopracoval se až k vlastní verzi evoluční teorie, do které velmi organicky zapadly jak pozdější objev Velkého třesku, tak objevy molekulární biologie upřesňující význam jádra buňky pro evoluci - byl proto církví omezován jak z hlediska učení na vysokých školách v Paříži, tak z hlediska publikací). Na druhou stranu se může naopak zatvrdit a stát skutečnou hrozbou pro diskuze s biology, kteří nesledují současné trendy evoluční biologie, protože dokáže útočit na postuláty, o kterých většina lidí nemá ani ponětí. Většina z těchto lidí chápe podstatu fungování mtDNA, genetického driftu a často zná dokonce i Dawkinsovo dílo. Nejsou odkojeni Biblí, nýbrž knihou P. E. Johnsona "Spor o Darwina". Pro diskuzi s těmito lidmi je nutná inteligence i vzdělanost současně, vzdělanostním minimem je učebnice evoluční biologie a důsledná znalost stránek http://www.talkorigins.org, kde jsou základní odpovědi na jejich nejčastější výpady.

Tyto kreacionisty zpravidla dostane jejich vlastní inteligence a vzdělání. Zpochybnit lze ledacos, ale čím blíže jste současnosti, tím více dat je jednoduše nezpochybnitelných. A tak se může stát, že např. přední český kreacionista Pavel Kábrt dojde k takovému závěru:

"Bůh (nějaký chcete-li konstruktér) vytvořil zástupce asi čeledí (medvědovití, kočkovití). To mohl být jeden pár od každého. Z těch vznikly rody a druhy - tedy i sloni i mamuti. V různých dobách. Stejně jako dnes psi. Za Římanů bylo prý asi jen pět psích plemen, v sedmnáctém stol. 200, dnes 400." (5) Chápete, co je zde napsáno? Bůh stvořil zástupce čeledí, a z nich vznikly další druhy. Jak vznikly??? Napadá někoho jiná možnost než vývojem? V podstatě každý dostatečně vzdělaný kreacionista musí dříve či později vývoj připustit - je pak na něm, jak dá dohromady existenci vývoje se svým přesvědčením o existenci Stvořitele - ono to ovšem jde poměrně snadno a mnoha způsoby.
Pavlu Kábrtovi lze mimochodem zatleskat nejen za jeho mimořádnou invenci (často přecházející do fantazírování), ale i za to, že na svých stránkách uvádí výrazný odkaz na server Planetopia, který vyvrací některé jeho antievoluční námitky. To naznačuje vysoké sebevědomí a je to také jeden z důvodů, proč jej zde zmiňuji jako příklad TOPky českých kreacionistů. Pokud však ve svých analýzách dochází k závěru, že Darwin je zodpovědný za smrt 55 miliónů lidí, jen stěží ho můžeme brát vážně a už vůbec nelze jeho argumenty napasovat do mantinelů seriózní vědecké debaty.

A co vy, máte v tomto směru nějakou zkušenost?

 

Doporučuji k přečtení

Článek "Věda, náboženství, Darwin, evoluce – žádný problém!" předního českého imunologa a molekulárního biologa prof. Václava Hořejšího.

Je krátkozraké dávat nevědomosti hned v prvním kole jméno "Bůh". Článek katolického kněze Marka Orko Váchy polemizující s kreacionisty na křesťanských stránkách Christ.net.

Evoluční články na Oslovi

An Index to Creacionist Claims  (EN) - přehledný seznam kreacionistických argumentů proti evoluční biologii - vyvráceny jeden po druhém; doporučuji např. tvrzení o tom, že věda nezaznamenala vznik žádného nového druhu v nedávné minulosti

Použité citace

1) Bocák, L.: Evoluční biologie (v. 99.7), skripta UP Olomouc
2) Mihulka, S.: Opičáci vítězí na celé čáře
4) Wikipedie
5) http://www.ekamarad.cz/ezin/clanek/1944 /

Diskuze k článku

Petr - [21:53 18.09.2012]

Evoluční teorie není nic jiného než sekulární víra,bez nezpochybnitelných důkazů,z převážné části netestovatelná,se spoustou děr zalátaných vědecky nepodloženými výmluvami. Proč by za takové situace někdo nemohl mít jiný konkurenční názor a tvrdit že např. život byl stvořen inteligentním principem a proč by si pro takoou teorii nemohl opatřovat důkazy které do ní zapadají? Jak si darwinisté vydávající se za poctivé vědce dovolují zpochybňovat například teorii pravděpodobnosti? V kvantové fyzice a všude jinde se dnes bez teorie pravděpodobnosti nikam neposunete ale oni běžně věří v události s pravděpodobností 10^-30, 10^-150 nebo dokonce 10^-1200 a podobně...

Nt - to: Karel [22:16 21.01.2012]

Darwinismus není mrtvý, přežívá čile jako součást neodarwinismu. Neodarwinismus není jedinou konkretizací evoluční teorie. Je zde teorie "zamrzlé evoluce (prof. Flegr) a další teorie, vesměs založené na popření Darwinovy myšlenky gradualismu (kontinuální plynulé evoluce) - (příkladem takové teorie je teorie přerušovaných rovnováh).

Karel - náhodné mutace [23:22 13.01.2012]

Darwinismus je mrtvý, neodarwinismus umírá.Jediný důvod proč se vědci této teorie stále drží je, že se jedná o jedinou známou vědeckou teorii původu druhů.

Nt - koho pozvat [16:57 06.01.2012]

To už bych spíš pozval katolického kněze Marka Váchu, který je také proti darwinizmu, avšak díky svého studia medicíny a molekulární biologie ví, kde je hranice mezi fakty a doměnkami: "Spor o to, zda evoluce v přírodě probíhá, nebo ne, je vyřešen ve prospěch evolucionistů: ano, evoluce existuje. Z jednobuněčných organismů vznikly mnohobuněčné, obecně pak z jednodušších forem života formy komplexnější. Člověk není výjimkou. Zoologicky patří mezi obratlovce, savce, primáty. Sdílí s ostatními živočichy společného předka. To se dnes považuje za stejně prokázané jako kulatost Země. Fakt evoluce je ve vědeckém světě mimo diskusi. Potvrzuje jej biogeografie, paleontologie, srovnávací anatomie a embryologie, v nedávné době i molekulární genetika. Projekt lidského genomu zasadil ortodoxnímu kreacionismu ránu z milosti: srovnáním s genomy jiných druhů potvrdil příbuznost člověka s ostatními živočichy, kterou evoluční myšlenka vysvětluje velmi elegantně." Zveřejněno v Katolickém týdeníku, Příloha Perspektivy 41/2005.

Polemika tohoto kněze, kterého nikdo nemůže obviňovat z darwinizmu, s kreacionizmem, je výrazná. Argumenty, které zde padají ze strany kreacionistů, jsou v takovéto diskuzi krátké. Zejména se mi líbí článek "Je krátkozraké dávat nevědomosti hned v prvním kole jméno "Bůh"."

howto - Darwin a Hitler [18:36 24.11.2011]

Rád bych ještě dovysvětlil tu analogii toho skandálu ve věci darwinismus - fašismus. Prvotně server www.kreacionismus.cz zveřejnil upoutávku na knihu: Proč holocaust HITLEROVA VĚDECKÁ MESIANISTICKÁ VRAŽDA Napsal Jan Horník ve které jsou popsány jisté vlivy sociálního darwinismu na fašismus. V podobném smyslu se vyjadřuje i spousta zahraničních publikací solidních historiků. Bohužel nejen z tohoto článku: http://kreacionismus.cz/content/doporucena-kniha-k-tematu-dusledky-evolucni-ideologie , ale i z dalších ze zahraniční provenience, o kterých kreacionismus.cz informoval, se stal možná trošku skandální názor přisuzovaný pouze Pavlu Kábrtovi. Pan Kábrt je velice zkušený diskutér a rozhodně by si nedovolil na svých přednáškách před studenty vystoupit bez náležitého vysvětlení a úvodu k danému výroku. Myslím, že obava ho nepozvat na přednášku právě kvůli tomuto je naprosto neopodstatnělá.

Rejman - Dodatek [14:47 11.12.2010]

Sypu si popel na hlavu! Celá věc se má mnohem složitěji, než jsem v minulosti naivně předpokládal-tedy i komentoval. Pokud vím, tak v 60tých letech 20.stol. proběhl druhý Vatikánský koncil, kde se mimo jiné řešila právě otázka vztahu náboženství a vědy, a došlo tam k jakémusi uznání evoluční teorie. Tedy předpokládání určitého rozporu mezi vědou a církvemi je určitě na místě, avšak né bezpodmínečně. Zároveň mezi nimi panuje určitý vztah. Obecný "předmět zkoumání" mají společný, tím jest porozumnění světu. Co si budeme nalhávat v minulosti lidstvo (ve jménu osobního prospěchu) znásilňovalo jak vědu (vzpomeňme na Mengeleho), tak i náboženství (ku příkladu vyvlastňování majetku jinověrců). K rozuzlení celé věci dojdeme velice jednoduše, položíme- li si otázku, co to je ono nábožeství? Už tady se dostaneme na tenký led (samozřejmě se nabízí všemožné povrchní výklady o strachu ze smrti a falešného objasňování nepochopitelných jevů...). To, že je toto slovo tak těžko uchopitelné, je dvousečná zbraň - tedy můžu říct, že je to zastřeno rouškou tajemství úmyslně, aby nešlo podrobit kritice anebo je to proto, že člověk navzdory dějinám má (zatím?) své limity v poznání, které by si měl objektivně přiznat třeba slovy: "Na toto mé chápání nestačí, přesto intuitivně cítím jakýsi přesah." Stejně jako je potřeba na demokratickém spektru jak pravice, tak levice, stejně tak je třeba v lidských dějinách jak náboženství, tak i vědy. Protože tito zdánliví nepřátelé se vzájemně kritizují ku prospěchu nás všech! Věda kvaltuje bez svědomí kupředu, zatímco náboženství se snaží šlapat na brzdu (často až moc) a nám tak v obecné rovině padá do klína jakási Aristotelovská zlátá střední cesta.

Nt - ad Petr Zámečník [21:48 03.08.2010]

Děkuji za hlubokomyslný komentář (to bez ironie!). Jako zastánce kritického myšlení ve smyslu definice Fr. Koukolíka samozřejmě nikomu nenutím, že musí být buď evolucionista nebo kreacionista. Zvláště nesmyslné by to bylo z jednoduchého důvodu, a sice že jsou tyto dva postoje slučitelné, ale o to zde nejde. Každý si může říci: "Nemám zatím dost informací, nemohu si udělat jasný názor".

Pokud jde o význam debat s kreacionisty či zastánci inteligentního designu, dovolím si Vám odpovědět stějně jako kdysi Petr Průcha: "Taková debata nikdy nemůže být fér, neboť cokoli na světě je vysvětlitelné tím, že to navrhl inteligentní designér. Jeví se nám výsledný návrh ne zcela dokonalý? Nevadí, možná designér sledoval záměr, který nám dosud uniká. Naproti tomu stačí najít jediný příklad, kdy nedokážeme současnými poznatky uspokojivě vysvětlit evoluční mechanismus vzniku jedné buněčné organely, a hurá, máme tu důkaz, že celý ucelený systém má díru. Nic naplat, že poznatky tisíců biologů, paleontologů, genetiků a kdoví koho dalšího spolu hrají a dávají v z pohledu evoluce smysl."

Souhlasím s Vámi, že cítím potřebu bránit pravdu (ačkoli náš výklad tohoto pojmu by byl zajisté rozdílný). Avšak není to obavou z jejího skonu, nýbrž obavou z přirozené lidské iracionality. Ta totiž dokáže snadno zahubit celé národy, jak se můžeme poučit např. z historie Velikonočního ostrova.

Petr Zámečník - [14:52 03.08.2010]

Tento článek mne překvapil svojí neskrývanou touhou argumentačně převálcovat různé kvality odpůrců, kdy tyto kvalifikuje v posloupném žebříčku inteligence, umírněnosti a nebezpečnosti. Musím si položit otázku. Proč bych se měl připravovat na intelektuální válku s případným tzv. kreacionistou. Jen proto, že jím sám nejsem a přirozeně se tedy musím hlásiti do tábora protistrany, tedy tzv. vědeckého tábora racionalistů? V tomto případě si tu dle všeho vytváříme jakési umělé rozdělení lidské společnosti na dva náboženské směry. Oba skálopevně věří svým již hotovým premisám, kterých se nehodlají za žádnou cenu vzdáti. Proto ta urputná příprava na obranu proti předpokládaným slovním útokům. Jeden tábor zná toiž výborně mentalitu toho druhého, jelikož jeden je za osmnáct a druhý bez dvou z dvacet jak se říkávalo v českých zemích. Ani jednomu přitom nejde o skutečné poznání pravdy, o světě, který nás obklopuje a jehož jsme nedílnou součástí i mi sami. Tyto tábory již pravdu znají, jen jim jde o to, aby tuto jedinou a tedy správnou, ubránili proti nebezpečým útokům těch pomlených. Jak však může někdo dojíti k závěru, že pravda s velkým P, si žádá naši lidskou obranu, protože jinak zhyne. Není snad v lidské povaze přítomna patologická úchylka, která nás nutí bránit svou subjektivní pravdu před domělými nepřáteli ? Není však tento zákopový boj spíše výrazem naší neochoty postoupit dále ve svém osobním vývoji a hledat pravdu objektivní, tedy i tu nepříjemnou ? V tomto případě by mělo tedy ono harašení zbraní našich hlasivek hlubší význam. Halasný hluk válečné vřavy zatím dokonale přehlušuje slabé volání našich svědomí, nutící nás už konečně vyhodnocovat vědou získané informace s poctivou touhou po poznání a ne pouze k potvrzení našich současných paradigmat, která nám v tuto chvíli dávají smysl běhu našich životů a jejichž ztrátu bychom tedy bolestně pociťovali. Z lidského hlediska je tento článek tím nejhorším signálem pro budoucí konstruktivní vývoj v naší společnosti.

Vojtěch A. Sláma - Klidně pozvěte Kábrta [10:46 03.06.2010]

Zdravím, byl jsem na dvou přednáškách pana Kábrta a byly velmi zajímavé. Rozhodně se nemusíte bát skandálu a diskuse, byť ostrá přece k demokracii bytostně patří.

Nt - Darwin a 55 miliónů válečných obětí [19:55 05.05.2010]

Dávat Darwinovi zodpovědnost za válečné oběti je tak samozřejmý nesmysl, že nevěřím, že to vůbec můžete myslet vážně. Copak Darwin zakládal NSDAP? Je to podobné, jako byste u masového vraha našli v knihovničce Havlovu knihu a vyvodili z toho, že Havel může za všechny vraždy onoho psychopata. Navíc existují filosofové, z nichž nacismus vychází daleko úžeji - např. F. Nietzsche se svým nadčlověkem. A nevšiml jsem si, že by byl obviňován z odpovědnosti za válečné oběti. Werner Sombart považoval válku Německa s Británií za nevyhnutelnou. Je on za tuto válku odpovědný??? Darwin není za válečné oběti zodpovědný o nic více než australopitéci nebo Darwinova matka.

Pokud jde o úpadek morálky v USA, všimněte si prosím, že v USA je nesrovnatelně větší procento věřících než v ČR, avšak popírání morálních principů lidstva je tam podstatně zřetelnější. Morálka totiž není křesťanským patentem a humánní (morální) chování národa nezávisí na počtu křesťanů v ní. Vyspělá společnost musí být schopna udržovat podstatná přikázání Desatera i bez církve. Naopak církev dnes není schopna naplnit Desatero ani u svých vlastních věřících. Ani v tomto případě tedy není souvislost mezi Darwinizmem a úpadkem morálky v USA.

Nejhůře si mezi křesťanskými církvemi vede katolická církev, její odmítání antikoncepce a celibát. Pokud by byla naše společnost vysoce katolická, obávám se, že by to neznamenalo obrodu morálky, nýbrž vysoké nebezpečí pro naše děti. V poslední době to vypadá, že katolická víra a pedofilie jdou ruku v ruce (a nezbývá než doufat, že tisk i další média přehánějí).

howto - Proč se bojíte inteligence [09:24 04.05.2010]

Četl jsem si článek znovu a neodpustím si poznámku. Proč se bojíte těch oportunistických vzdělaných kreacionistů? My kreacionsité už delší dobu voláme po zavedení kreacionistického centra na nějaké vysoké škole, třeba i teologické, aby hnutí bylo diskutovatelné a získalo nějakou formu. Tatam je doba, kdy se kreacionisté odkazovali jen na Bibli, přátelé máte tu konkurenci a dřív nebo později se diskuze přenese na vědeckou půdu i v ČR. Dále mě zaráží ta obhajoba sociálního darwinismu. Jestliže server www.kreacionismus.cz převezme studii z USA, která vidí silné vazby mezi darwinismem a komunismem, fašismem, proč jste z toho tak na větvi? Odpovědný samozřejmě není Darwin trestně, ale jím vytvořený myšlenkový směr - darwinismus skutečně může za smrt milionů lidí, takže morální odpovědnost je zřejmá. Podívejte se, když například dnešní radikální evolucionisté v USA odmítají křesťanské morální zvyklosti, tak tím v podstatě dávají zelenou právu silnějšího a na brutalitě obyvatelstva je to znát a bude to ještě horší. Duše neexistuje, Bůh je blud, hřích neexistuje - všechno je dovolený, smyslem života ej prosadit se.

Nt - to: howto [21:26 07.02.2010]

Zdravím na sever Čech! Vámi nabízené stránky stojí za to, zejm. díky možnosti sledovat vzájemné disputace kreacionistů mezi sebou navzájem. Na druhou stranu je šéfredaktorem těchto stránek právě zmíněný P. Kábrt, takže jsme tam, kde jsme byli. Podle Vašich příspěvků však máte tyto stránky "pod palcem" spíše Vy :-). Máte mé uznání díky snaze mírnit P. Kábrta v jeho tendenci zavádět diskuzi na slepou kolej osočování evolucionistů z nacizmu a pod. Z mého laického pohledu patříte ve své kategorii k TOPce. Škoda, že většina kreacionistů je svým biologickým a genetickým rozhledem daleko za vámi - i když možná dobře tak. :-)

howto - Kreacionismus.cz [18:45 07.02.2010]

Čtěte raději www.kreacionismus.cz

Nt - Martinovi [22:06 30.01.2010]

P. Kábrt má sice mé sympatie, protože před kritizováním evoluční biologie neváhal prostudovat její základní postuláty, to však ještě neznamená, že bych měl potřebu jej zvát na naše gymnázium. Velmi se obávám, že by se diskuze zvrhla v ostrou polemiku, a to rozhodně není mým cílem. Rád se chlubí, koho všeho zesměšnil, a proto mám z podobné akce určité obavy. Daleko lepší mi připadá snaha pozvat na školu autora teorie "Zamrzlé evoluce" prof. Jaroslava Flegra, ale obávám se, že by tento akademik z Prahy takovou dlouhou cestu nevážil. A když už, tak ne zadarmo, jak to nabízí pan Kábrt. Navíc p. Kábrt zastává názor, že evolucionismus je nesmírně blízko nacismu - proto přičítá darwinismu za vinu smrt 55 miliónů lidí. Díky, ale s takovými názory není někým, kdo by měl cokoli vysvětlovat středoškolským studentům.
Ostatně kdybych jako učitel dějepisu učil o holocaustu, také bych si raději pozval historika než popírače holocaustu.

Martin Vurst - [21:22 30.01.2010]

Přečtení Vašeho článku mě navnadilo k hlubšímu studiu problematiky evoluce vs. kreace. V honbě za novými informacemi jsem narazil na přednášku pana Kábrta na youtube (http://www.youtube.com/watch?v=7MjnfRxnJEY)a tak mě napadá,jestli bylo by možné uspořádat podobnou přednášku na toto téma ve škole? Zájemci by se určitě našli a např. zrovna pan Kábrt na svých stránkách uvádí, že své přednášky poskytuje zdarma,všechno záleží na domluvě.

Rejman - [12:16 09.11.2009]

Dobrý článek... Podle mě zapřísáhlí katolíci nechtějí uvěřit novým věcem ze strachu z neznáma, ač je minulost několikrát vyvedla z omylu (objevitelské cesty, evoluční teorie,...).

Připoj komentářTato diskuze je moderovaná. Komentáře obsahující vulgarizmy budou vymazány.
Jméno:
Nadpis: