Pavel Netušil

Rozcestník pro zájemce o studium na VŠ biologického charakteru (zatím přes 210 oborů!)

Stránky jsou ve výstavbě.

Žádná jiná věda studovaná jako předmět na gymnáziu není tak široká jako biologie. Žádná jiná věda vám taky nenabídne tak široké spektrum uplatnění. Nelze se však divit, že žádná jiná věda nečiní na vzdělání takové nároky jako biologie - má-li současně připravit studenta na studium botaniky, farmacie, zoologie, ochrany a tvorby životního prostředí, medicíny, veterinářství, lesnické či zemědělské obory, molekulární biologii či genetiku, biotechnologie a potravinářství (to vše v identickém čase jako chemie či fyzika), je naprosto zřejmé, že výuka musí být intenzivní.

Na této stránce najdete odkazy na více než 210 studijních oborů vysokých škol, jejichž studium by maturanta z biologie mohlo zajímat. Za spolupráci děkuji Martině Janýškové.

Masarykova univerzita v Brně 

Přírodovědecká fakulta: matematická biologie (mimochodem - tyto stránky jsou typickým příkladem chybné typografie - všimněte si nepřípustného způsobu zvýraznění důležitých pojmů!)

Fakulta lékařská: Všeobecné lékařství - přijímací zkoušky

VUT Brno

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Biomedicínská technika a bioinformatika

Info od studentky: Co se týče oboru Biomedicínská technika a informatika - toto studium můžu jedině doporučit, je velmi zajímavé. Snad jediný problém co máme, že je to takový  "půlený" obor. Půlku předmětů máme na FEKTu VUT a půlku na lékařské fakultě MU, které mezi sebou moc nekomunikují, takže máme přístup do dvou systémů, máme spoustu kartiček, jak na VUT, tak na MU a když je nějaká nová vyhláška, tak to stojí hodně úsilí ji v některém tom systému najít.. Ale komunikace mezi studenty funguje dobře, tak se to vždy nějak dozvíme. Ale má to i výhody, můžeme třeba chodit do Menz MU i VUT :) Dalším problémem je to, že máme dost různorodé předměty, které jsou vyučovány na různých místech, takže se dost najezdíme po Brně, ale mě osobně to nevadí, již teď znám Brno mnohem lépe než např. moje o 5let starší spolubydlící...
A k předmětům.. V 1. semestru jsme měli Anatomii+histologii, fyziologii, Biochemii, Matematiku a Fyziku.
Teď máme Matematiku 2, Fyziku 2, Algoritmizaci a programování, Molekulární biologii a genetiku, Patologickou fyziologii a Angličtinu. Matematiky a fyziky bude spousta a dost do hloubky, což pro většinu byl problém již v prvním semestru.

VŠB- TUO

hutnicko-geologická fakulta: Environmentální biotechnologie

 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

 

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Potravinářství

Živočišná produkce

Chov koní

Speciální chovy

Kynologie

Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty

Zahradnictví

Podnikání v zahradnictví

Zahradní a krajinářské úpravy

Trávníkářství

Ekologie zemědělství

Veřejná správa v zemědělství a v péči o krajinu

Chovatelství

Pěstování rostlin

Rostlinolékařství

Rozvoj venkova

Produkční a okrasné zahradnictví

Kvalita produkce

Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Výživa a potraviny

 

 

 

Fakulta životního prostředí

Aplikovaná ekologie

Krajinářství

 

 

Fakulta lesnická a dřevařská

Lesnictví

Provoz a řízení myslivosti

 

 

České vysoké učení technické v Praze

 

Fakulta biomedicínského inženýrství

Biomedicínský technik

Optika a optometrie

Biomedicínská informatika

Fyzioterapie

Radiologický asistent

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

Fakulta rybářství a ochrany vod

Rybářství

&n bsp;

Přírodovědecká fakulta

Biologie

Biofyzika

Péče o životní prostředí

Biologická chemie

Biomedicínská laboratorní technika

Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)

 

Zdravotně sociální fakulta

Všeobecná sestra

Biofyzika a zdravotnická technika

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Porodní asistentka

Prevence a rehabilitace sociální patologie

Zdravotní laborant

Zdravotnický záchranář

Fyzioterapie

Nutriční terapeut

Ochrana veřejného zdraví

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika - vychovatelství

 

Zemědělská fakulta

Zootechnika

Biologie a ochrana zájmových organismů

Agroekologie

Biotechnologie využití biomasy

Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině

Zemědělské biotechnologie

Zemědělství

 

Pedagogická fakulta

Tělesná výchova a sport

Výchova ke zdraví

Přírodovědná a ekologická výchova

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

 

 

Masarykova univerzita

 

Lékařská fakulta

Porodní asistentka

Všeobecná sestra

Fyzioterapie

Nutriční terapeut

Optometrie

Radiologický asistent

Výživa člověka

Zdravotní laborant

Všeobecné lékařství

Zubní lékařství

 

Přírodovědecká fakulta

Antropologie

Aplikovaná biochemie

Biochemie

Chemoinformatika a Bioinformatika

Buněčná a molekulární diagnostika

Matematická biologie

Molekulární biologie a genetika

Obecná biologie

Systematická biologie a ekologie

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Biologie se zaměřením na vzdělávání + Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Biologie se zaměřením na vzdělávání + Informatika a druhý obor

Biologie se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání

 

 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

 

Agronomická fakulta

Agroekologie

Biotechnologie rostlin

Fytotechnika

Odpadové hospodařství

Rostlinolékařství

Všeobecné zemědělství

Zootechnika

 

Lesnická a dřevařská fakulta

Arboristika

Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí

Krajinářství

Lesnictví

 

Zahradnická fakulta

Zahradnictví

Zahradní a krajinná architektura

 

Ostravská univerzita v Ostravě

 

Fakulta zdravotnických studií

Všeobecná sestra

Porodní asistentka

Zdravotní laborant

Radiologický asistent

Zdravotnický záchranář

Ergoterapie

Fyzioterapie

Ortotik- protetik

 

Přírodovědecká fakulta

Biofyzika

Aplikovaná ekologie

Experimentální biologie

Systematická biologie a ekologie

Ochrana a tvorba prostředí

Biologie (dvouoborové) + Geografie (dvouoborové)

Biologie (dvouoborové) + Informatika (dvouoborové)

Biologie (dvouoborové) + Matematika (dvouoborové)

Fyzika (dvouoborové) + Biologie (dvouoborové)

 

Pedagogická fakulta

Rekreologie

 

Univerzita Hradec Králové

 

Pedagogická fakulta

Systematická biologie a ekologie

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Sociálně- výchovná péče o smyslově postižené

Výchovná práce ve speciálních zařízeních

Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace

 

Technická univerzita v Liberci

 

Ústav zdravotnických studií

Biomedicínská technika

Všeobecná sestra

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

Fakulta životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí v průmyslu

 

Přírodovědecká fakulta

Biologie

Biologie + Geografie

 

Ústav zdravotních studií

Porodní asistentka

Všeobecná sestra

Ergoterapie

Fyzioterapie 

 

Karlova univerzita v Praze

 

1.Lékařská fakulta

Všeobecná sestra

Adiktologie

Ergoterapie

Nutriční terapeut

Všeobecné lékařství

Zubní lékařství

 

2. Lékařská fakulta

Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství

Fyzioterapie

Všeobecná sestra

Zdravotní laborant

Všeobecné lékařství

 

3. Lékařská fakulta

Všeobecná sestra

Dentální hygienistika

Fyzioterapie

Veřejné zdravotnictví

Všeobecné lékařství

 

Pedagogická fakulta

Biologie - Dějepis

Biologie - Chemie

Biologie - Matematika

Biologie - Tělesná výchova a sport

Biologie - Výchova ke zdraví

 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Zdravotní laborant

Farmacie

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Všeobecné lékařství

Zubní lékařství

Všeobecná sestra

Porodní asistentka

 

Lékařská fakulta v Plzni

Všeobecné lékařství

Zubní lékařství

 

Přírodovědecká fakulta

Biochemie

Biologie

Biologie se zaměřením na vzdělávání - dvouoborová

Ekologická a evoluční biologie

Ochrana životního prostředí

Molekulární biologie a biochemie organismů

   

Univerzita Palackého v Olomouci

 

Pedagogická fakulta

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání + Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) + Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

 

Lékařská fakulta

Všeobecné lékařství

Zubní lékařství

 

Přírodovědecká fakulta

Biochemie

Biofyzika

Biologie (učitelství)

Bioorganická chemie

Experimentální biologie

Molekulární a buněčná biologie

Systematická biologie a ekologie

Ochrana a tvorba životního prostředí

Optometrie

Ortoptika

 

Fakulta zdravotnických věd

Všeobecná sestra

Fyzioterapie

Radiogický asistent

Zdravotní laborant

Porodní asistentka

 

Univerzita Pardubice

 

Chemicko-technologická fakulta

Klinická biologie a chemie

Zdravotní laborant

Farmakochemie a mediciální materiály

Management ochrany životního prostředí

 

Fakulta zdravotnických studií

Porodní asistentka

Všeobecná sestra

Zdravotnický záchranář

Ošetřovatelství

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Fakulta humanitních studií

Všeobecná sestra

Porodní asistentka

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Bezpečnost a kvalita potravin

Veterinární hygiena a ekologie

 

Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární lékařství

 

Farmaceutická fakulta

Farmacie

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Biomedicínský technik

hutnicko-geologická fakulta

Environmentální biotechnologie

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Fakulta chemické technologie

Syntéza a výroba léčiv

 

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Biotechnologie léčiv

Biochemie a biotechnologie

 

Západo česká univerzita v Plzni

 

Fakulta aplikovaných věd

Mechanika se specializacemi: Biomechanika a modelování v biomedicíně

Kybernetika a řídící technika se specializacemi: Biokybernetika

 

Pedagogická fakulta

Biologie se zaměřením na vzdělávání

 

Fakulta zdravotnických studií

Všeo becná sestra

Ergoterapie

Fyzioterapie

Radiologick ý asistent

Zdravotnický záchranář

Ochrana veřejného zdraví

Porodní asistentka

 

Vysoké učení technické v Brně

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Biomedicínská technika a bioinformatika

 

Bioinformatika v České republice
(převzato z Wikipedie)

Bioinformatiku lze studovat na několika vysokých školách:

  • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity nabízí bakalářský i navazující magisterský obor Bioinformatika v rámci programu Aplikovaná informatika
  • Fakulta informačních technologií VUT v Brně nabízí navazující magisterský program Bioinformatika a biocomputing
  • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně nabízí bakalářský i navazující magisterský program Biomedicínská technika a bioinformatika
  • Fakulta elektrotechnická ČVUT nabízí obor Biomedicínská informatika v rámci programu Biomedicínské inženýrství a informatika (viz výše)
 

Obecné odkazy na školy a instituce

převzato ze stránek Gymnázia Ivana Olbrachta Semily